PREUS PADDLE SURF

 

 

1.Paddle Surf amb taula rígida

 

2.Paddel Surf amb taula inflable

 

LLOGUERS

 

CONTRACTE DE LLOGUER I ACTIVITATS PADDLE SURF

 

Alhora autoritzo a Tritó actiu, SLU a fer us de les imatges preses Durant l´activitat per a material divers
d´informació i/o difusió del programa.

 

Así mismo autorizo a tritó actiu slu a hacer uso de las imágenes tomadas durante la actividad para material diverso
de información y/o difusión del programa.

 

While authorize trito actiu slu to make use of the images taken during the activity for diverse material information
and/or dissemination of the program.

 

Tandis autoriser d´utiliser des images prises au cours de l´activité de diverses informations et/ou la diffusion de la
matière du programme.

 

 

 

INSCRIPCIÓ DE MENORS D’EDAT A L’ACTIVITAT QUE ORGANITZA